Darah Beku Pada Kuku Boleh Jadi Petanda Kanser Kulit

 


Punca kuku biru atau hitam pada kaki dan tangan itu mungkin akibat p3ngumpulan darah b3ku atau nama kondisi saintifiknya H3matoma Subungual. S3b3narnya, darah b3ku yang t3rkumpul dan t3rp3rangkap di bawah kuku anda itu bol3h t3rjadi angkara banyak p3rkara s3rta t3rkait d3ngan p3lbagai kondisi yang lain juga. P3rsoalannya, apa punca dan bagaimana untuk rawat kuku hitam ini? Jom t3ruskan m3mbaca! 

M3ng3nai H3matoma Subungual… 

Mungkin tidak ramai yang tahu istilah ini k3rana sudah biasa d3ngan panggilan lain s3p3rti ‘kuku hitam’ atau ‘darah b3ku‘. S3b3narnya, ini s3mua adalah satu kondisi yang sama. Masalah ini mungkin akan t3rjadi apabila s3l darah yang wujud di bawah kuku kaki atau tangan anda itu t3lah t3rkumpul dan t3rp3rangkap akibat k3rosakan pada salur darah. Pada awalnya, darah itu mungkin hanya akan m3munculkan satu atau l3bih titik pada kuku namun ia turut bol3h dis3barkan jika kuku anda itu dibiarkan d3ngan b3gitu sahaja. 

Antara situasi yang mungkin bol3h kita s3mua kaitkan adalah di mana kuku anda t3rpukul atau t3rhimpit d3ngan obj3k yang b3rat jisim s3p3rti mangga kunci dan s3bagainya. Dalam pada itu juga, s3b3narnya ada b3b3rapa punca kuku biru yang lain, s3p3rti di bawah ini. 

Apa dia punca kuku biru? 

Normalnya, kuku pada kaki dan tangan individu yang sihat adalah b3rwarna j3rnih s3rta b3rt3kstur halus namun ia bol3h jadi hitam lagi t3bal angkara punca-punca s3p3rti b3rikut: 

1.Trauma Trauma atau k3c3d3raan pada kuku kaki atau tangan anda itu mungkin bol3h b3rlaku akibat impak dari obj3k jisim b3rat, kasut yang k3tat, sukan yang lasak dan lain-lain lagi. Ia s3t3rusnya mungkin akan m3ngakibatkan salur darah di dalam p3rim3t3r kuku anda itu p3cah lantas m3nghitamkan luar p3rmukaan kuku jika tiada tindakan atau rawatan. Bukan sahaja akan m3nghitamkan kuku, trauma juga sudah pasti akan m3ny3babkan kaki atau tangan anda itu rasa sakit dan b3ngkak s3kali gus m3nyulitkan aktiviti s3harian. 

2.M3lanoma M3lanoma Subungual adalah s3j3nis kans3r kulit yang juga bol3h jadi punca kuku biru dan biasa akan b3rmula d3ngan g3jala s3p3rti p3rubahan pada warna dan t3kstur kuku. Ia t3rjadi akibat p3nd3dahan t3rhadap cahaya matahari yang b3rl3bihan lagi b3rt3rusan. Dalam b3b3rapa k3s lain juga, trauma yang b3rulang turut bol3h jadi punca kondisi ini. B3rita baiknya, kans3r kulit pada kuku ini bol3h dirawat d3ngan c3pat jika anda s3g3ra m3ngambil tindakan dan rawatan. Dis3babkan itu, s3ntiasa p3riksa kuku anda s3tiap hari. 

3.Kuku biru s3bab jangkitan Jangkitan pada kuku juga bol3h jadi punca p3rubahan pada warna s3rta t3kstur kuku dan j3nis jangkitan yang paling k3rap m3ny3rang adalah inf3ksi kulat, Onychomycosis. Kondisi yang l3bih k3rap b3rlaku pada kuku kaki b3rbanding kuku tangan ini diakibatkan ol3h p3rs3kitaran kulit yang l3mbap dan hangat, s3suai untuk kulat ini b3rhabitat. Dis3babkan itu juga, kita s3mua wajar m3ngganti dan m3ncuci stoking d3ngan k3rap agar ia s3ntiasa b3rada dalam k3adaan yang k3ring, b3rsih s3rta suci daripada p3rtumbuhan kulat-kulat. 

4.Kondisi yang lain S3lain kondisi-kondisi yang kami t3lah nyatakan di atas tadi, ada juga kondisi lain yang bol3h jadi punca kuku hitam. 

B3rikut adalah masalah yang anda p3rlu b3ri l3bih p3rhatian: 
  • Diab3t3s 
  • An3mia 
  • P3nyakit jantung 
  • P3nyakit ginjal 
D3ngan b3rjumpa doktor s3g3ra, anda akan dapat tahu punca dan cara untuk rawat kuku hitam! Bagaimana untuk rawat kuku biru atau hitam? 

Doktor mungkin akan m3nyarankan anda untuk m3njalani rawatan b3rdasarkan tahap k3t3rukan kuku hitam pada kaki dan tangan anda itu. Ia t3rbahagi k3pada 2 kat3gori: Rawat kuku hitam yang ringan Anda mungkin bol3h m3rawatnya hanya d3ngan m3r3hatkan anggota itu, m3nuamkan kuku d3ngan air batu atau air hangat s3rta m3mbiarkan ia untuk pulih s3cara s3ndiri. 

Dalam usaha untuk m3ngurangkan rasa sakit, b3ngkak atau gatal (jika ada), anda juga bol3h m3ndapatkan ubat tahan sakit daripada kaunt3r farmasi d3ngan pr3skripsi doktor. Rawat kuku hitam yang t3ruk Jika ia sudah t3rlalu s3rius atau kronik, cara di atas mungkin tidak lagi dapat m3mbantu jadi anda p3rlu m3njalani pros3dur untuk diagnosis masalah itu t3rl3bih dahulu. K3mudian, doktor mungkin akan t3rpaksa m3ncabut dan m3njahit s3mula kuku anda yang t3rj3jas bagi m3n3utralkan s3mula sist3m p3ngaliran darah di bawah kuku t3rbabit.

Sumber : HelloDoktor