China Membangunkan Kecerdasan Buatan Mengenalpasti Jenayah Memfailkan KesM3nurut laporan South China Morning Post, s3buah k3c3rdasan buatan yang mampu m3ng3san j3nayah yang b3rlaku s3b3lum m3mfailkan k3s k3 mahkamah s3dang dijuji ol3h P3ndakwaraya Rakyat Shanghai Pudong. K3c3rdasan buatan ini dikatakan m3mpunyai k3t3patan m3ng3nalpasti j3nayah s3hingga 97% dan dibangunkan ol3h Akad3mi Sains China. Ia bol3h m3ngambil alih tugas r3m3h yang p3rlu dilakukan ol3h p3ndakwaraya di bandaraya t3rs3but. S3l3pas dilatih m3nggunakan dati daripada 17,000 k3s di antara 2015 hingga 2020, ia kini digunakan untuk m3ng3nalpasti 8 j3nis j3nayah utama. J3nayah t3rs3but ialah p3nipuan kad kr3dit, m3ng3ndalikan p3rjudian haram, m3mandu s3cara b3rbahaya, m3ndatangkan k3c3d3raan d3ngan bahaya, m3nghalang tugas p3njawat awam, m3ncuri, p3nipuan dan m3nimbulkan k3risauan orang awam yang m3rupakan bahasa yang digunakan untuk m3r3ka m3n3ntang k3rajaan. 

China t3lah lama m3nggunakan sist3m kam3ra untuk m3mantau rakyat s3panjang masa untuk m3nguatkuasakan sist3m kr3dit sosial. Wajah rakyat China disimpan ol3h k3rajaan bagi m3mudahkan pros3s m3ng3nalpasti ol3h pihak polis m3nggunakan kaca mata khas. Ia bagaimanapun tidak s3ntiasa t3pat d3ngan wujud k3s ia gagal m3mb3zakan wajah manusia d3ngan iklan di t3pi bas. Sist3m yang digunakan dilihat ol3h n3gara d3mokrasi s3bagai m3langgar hak asasi manusia. P3nglibatan b3b3rapa syarikat China d3ngan sist3m kam3ra litar t3rtutup di Xinjiang m3ny3babkan m3r3ka dimasukkan dalam s3narai 3ntiti Am3rika Syarikat. 

Sumb3r : Amanz